C语言教程-我们可以在C语言程序中编写汇编语言程序代码。在这种情况下,所有汇编代码都必须放在asm{}块中。

让我们看一个简单的汇编程序代码,在C程序中实现两个数字相加。

#include <stdio.h>
void main() {
  int a = 10, b = 20, c;
  asm {
    mov ax, a
    mov bx, b
    add ax, bx
    mov c, ax
  }
  printf("c = %d", c);
}

输出:

c = 30

注意:我们在TurboC上执行了这个程序。

标签: c语言, c语言教程, c语言技术, c语言学习, c语言学习教程, c语言下载, c语言开发, c语言入门教程, c语言进阶教程, c语言高级教程, c语言面试题, c语言笔试题, c语言编程思想