Node.js的Assert模块是编写测试的最基本方法。它在运行测试时不提供任何反馈,除非其中一个失败。assert模块提供了一组简单的断言测试,用于测试不变量。该模块旨在供Node.js内部使用,但可以通过require ('assert')在应用程序代码中使用。

然而,assert不是一个测试框架,不能用作通用的断言库。

Node.js 断言示例

让我们看一个简单的Node.js Assert示例。

文件:assert_example1.js

var assert = require('assert');
function add(a, b) {
  return a + b;
}
var expected = add(1, 2);
assert(expected === 3, 'one plus two is three');

这个示例不会提供任何输出,因为条件为true。如果你想看到输出,你需要让测试失败。

1.png

文件:assert_example2.js

var assert = require('assert');
function add(a, b) {
  return a + b;
}
var expected = add(1, 2);
assert(expected === 4, 'one plus two is three');

现在你会看到AssertionError。

2.png

标签: Nodejs, Nodejs安装教程, Nodejs教程, node, nodejs入门, nodejs入门教程, nodejs进阶, nodejs学习教程, nodejs开发, nodejs指南, nodejs学习指南, nodejs环境配置, nodejs框架